Follow us on Facebook

Eripakkumised

 Kohustused ja kasutusleping

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse fokus.ee (edaspidi fokus.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse fokus.ee omanikfirma FOKUS.EE OÜ, registrikood 12840484 (edaspidi Müüja) vahel fokus.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta. 

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse fokus.ee veebilehel ja need astuvad jõusse fokus.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad fokus.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Kui Tingimuste eesti- ja võõrkeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmeti mõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka fokus.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse fokus.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

3.1 Kõik hinnad fokus.ee veebilehel on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. See informatsioon pärineb hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Müüjal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib fokus.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende fokus.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib fokus.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende fokus.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.5 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.6 Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR'i maksev sülearvuti on müügis 50 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

4. Tellimuse esitamine.

4.1 Ostja saab fokus.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@fokus.ee või Skype'i või telefoni teel (kontakt fokus.ee)

4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist.

4.3  Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole, millelt ülekanne laekus mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

5. Lepingu sõlmimine

5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine

6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine

7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja kontoris addressil Mustamäe tee 4, kui on tasunud ka ülejäänud summa.

7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga või sularahaga FOKUS.EE OÜ kontoris addressil Mustamäe tee 4, järelmaksuga, või PayPali kaudu.

7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Järelmaks

8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.

8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.

9. Kaupade kättetoimetamine

9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt fokus.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

9.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

9.4 Kaupadele kehtib tellimisaeg kuni 30 tööpäeva.  

9.5 Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt fokus.ee klienditeenindust aadressil info@fokus.ee

9.6 Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

9.7 Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

10. Ostust keeldumine

10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

10.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades, audio- ja videosalvestiste puhul, tarkvara puhul. Samuti ei kuulu tagastamisele avatud ümbrisega ja/või aktiveeritud  tooded, ning ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika puhul.

10.4 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@fokus.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.

10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul) tagastada.

10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

10.10 Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

11. Garantii 

11.1 Kõigile fokus.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt 24-kuuline garantii. Kauba ostmisel väljastab Müüja arve, mille alusel saab Ostja pöörduda otse volitatud garantiiremonditöökoja poole.

11.2 Kui veebikauplusest fokus.ee ostetud kaupa ei ole võimalik garantiikorras remontida, tuleb Ostjal sellest viivitamatult teatada meiliaadressil info@fokus.ee või telefonidel +372 58800099. Kauba ümbervahetamine samaväärse või parema vastu toimub ainult ostudokumendi alusel.

11.3 Lähem info garantiitingimuste kohta on toodud fokus.ee veebilehe alajaotuses "Garantii”.

12. Vaidluste lahendamine

12.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.